Girit - Logo

Regulamin

Niniejsze regulamin regulują zasady współpracy pomiędzy firmą GIRIT GROUP Łukasz Czernik , a składającym zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym.


​§ 1 ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail z zamówieniem z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego lub poprzez strony internetowe należące do GIRIT GROUP Łukasz Czernik z siedzibą w 39-200 Dębina ul. Drogowców 8 o numerze NIP: 872-217-11-81, REGON: 180875167 1.2 Osoba składająca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. 1.3 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, GIRIT GROUP rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności. 1.4 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy GIRIT GROUP, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. 1.5 Przesłane zamówienie nie może być anulowane.

§ 2 PŁATNOŚCI

2.1 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej lub przedpłaty 100% za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności 2.2 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę GIRIT GROUP przy realizacji tego zamówienia koszty. 2.3 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności GIRIT GROUP ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień. 2.4 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 2.5 GIRIT GROUP ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości. 2.6 W przypadku zmiany kursu EUR względem PLN powyżej 5%, GIRIT GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

§ 3 TOWAR I DRUK

3.1 Ze względu na specyfikę procesu produkcji GIRIT GROUP ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. GIRIT GROUP ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. 3.2. Firma GIRIT GROUP Łukasz Czernik nie ponosi odpowiedzialności naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów dostarczonych przez Klienta. 3.3. GIRIT GROUP nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne i ortograficzne znajdujące w przesłanych materiałach. 3.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według norm i wytycznych dostępnych na stronach internetowych firmy GIRIT GROUP. 3.5. Firma nie odpowiada za zaakceptowanie przez klienta błędnych plików, błędów w treści merytorycznej i graficznej. 3.6. Firma GIRIT GROUP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niedostarczenia przez Klienta na czas odpowiednich plików. 3.7 W przypadku wykonywania zdobienia czy druku na towarze Zamawiającego (powierzonym), GIRIT GROUP nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie jakości towaru. GIRIT GROUP może również doliczyć opłatę za obróbkę towaru Zamawiającego. Dodatkowo, Zamawiający akceptuje 3-5% poziom odpadów powstałych w procesie produkcji, za które GIRIT GROUP nie ponosi finansowej odpowiedzialności. 3.8 Klisze, matryce, projekty niezbędne i konieczne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia pozostają własnością GIRIT GROUP Łukasz Czernik.

§ 4 PAKOWANIE

4.1 Standardowo wszystkie nasze produkty są pakowane w worki lub kartony. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§ 5 TRANSPORT

5.1 Ceny towarów zawarte w cenniku GIRIT GROUP ustalone są na bazie K-EX. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od GIRIT GROUP niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany. 5.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

§ 6 REKLAMACJE

6.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta w GIRIT GROUP. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach musza dotrzeć do GIRIT GROUP w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 6.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom, w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w GIRIT GROUP czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. GIRIT GROUP nie uznaje odstępstw od tej reguły.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

7.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez GIRIT GROUP produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW GIRIT GROUP, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy GIRIT GROUP co do jakości druku i innych technik zdobienia. GIRIT GROUP ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. 7.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 7.3 GIRIT GROUP nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność GIRIT GROUP Łukasz Czernik jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

§ 8 POZOSTAŁE WARUNKI

8.1 Złożone u Przedstawiciela Handlowego zamówienie podlega akceptacji przez centralę firmy GIRIT GROUP i może zostać odrzucone jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi regulacjami firmy GIRIT GROUP. 8.2 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. 8.3 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy GIRIT GROUP. 8.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.